Výuka

3. SLU v Opavě:

garantované předměty od 2011 – dosud:

 • na studijním programu Sociální patologie a prevence: Etopedie, Sociologie dětství a dítěte, Menšinové kultury
 • na studijním programu Mezinárodní teritoriální studia: Sociální inkluze a menšiny v Evropě 
 • na studijním programu Sociální politika a sociální práce: Rozvoj multikulturních kompetencí, Sociální práce s menšinami a migranty

členství ve zkušebních komisích od 2017:

 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky Bc. studia: Sociální patologie a prevence, Edukační péče o seniory

2. UJD w Czestochowie:

garantované předměty od 2018 – dosud:

Magisterská studia : Osoba z niepełnosprawnością w systemie resocjalizacji, Problemy dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,  Współczesne nurty w opiece i resocjalizacji, Resocjalizacja w środowisku otwartym

Bakalářská studia: Profilaktyka w pracy opiekuńczo- wychowawczej i resocjalizacyjnej, Readaptacja społeczna

Innowacje w pracy opiekuńczo-resocjalizacyjnej

3.CŽV na OSU:

garant modulového dvousemestrálního vzdělávání v rámci CŽV:

 • Romologická studia

garantované předměty od 2006 – 2019:

 • v rámci celouniverzitní nabídky volitelných předmětů:Romština 1 – Romština 6

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, Česká republika

závěrečné, kvalifikační práce:

 • vedoucí 61 úspěšně obhájených diplomových prací ve studijních programech: Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro 2. stupeň základní školy, Výchova ke zdraví
 • vedoucí 65 úspěšně obhájených bakalářských prací Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň základní školy, Učitelství pro 2. stupeň základní školy, Výchova ke zdraví
 • vedoucí 56 úspěšně obhájených závěrečných prací v rámci kurzů CŽV: Specializační studium pro výchovné poradce, Pedagogické minimum, Speciální pedagogiky pro kvalifikované učitelé praktického vyučování, učitele odborného výcviku, mateřských škol, pro vychovatele a pedagogy volného času
 • oponentské posudky na bakalářské, diplomové práce
 • oponentské posudky na závěrečné práce v rámci CŽV

garantované předměty od 2009 – dosud:

 • na studijním programu Speciální pedagogika: Sociologie dětství a dítěte, Základy etopedie, Etopedická diagnostika, Sociální deviace a sociální patologie, Sociální a multikulturní aspekty edukace, Multikulturní výchova, Romština 1-2 (na FF OU Romština 1-6 v rámci celouniverzitní nabídky), garance specializace Etopedie  v rámci studijního programu Speciální pedagogika
 • na studijním programu Učitelství pro 1. stupeň pro základní školy: Sociologie dětství a dítěte, Sociální a multikulturní aspekty primárního vzdělávání
 • na studijním programu Sociální pedagogika: Etopedie, Etopedická diagnostika
 • v rámci CŽV: Výchovné problémy, Speciální pedagogika, Základy pedagogiky, Základy speciální pedagogiky, Etopedie 1, Etopedie 2

členství ve zkušebních komisích od 2009- dosud:

 • člen (od 2015 – dosud: předseda) komise pro státní závěrečné zkoušky Bc. a NMgr. studia Speciální pedagogika
 • člen komise pro státní závěrečné zkoušky NMgr. studia Sociální pedagogika
 • člen komise pro závěrečné zkoušky u studijních programů/kurzů celoživotního vzdělávání v rámci systému DVPP