Toto jsou webové stránky doc. PhDr. et PhDr. Martina Kaleji, Ph.D., které slouží výhradně ke sdílení jeho veřejných, osobních a profesních výstupů.

Stručný profesní profil: Kvalifikací pedagog, speciální pedagog – učitel ZŠ a sociální pedagog, s více než 18 letou pedagogickou praxí, kdy od roku 2001 nejdříve na pozici asistenta pedagoga na ZŠ, následně učitele vyučujícího žáky v běžném vzdělávacím proudu, ale i žáky podle kurikula speciálního školství. Od roku 2008 vyučující maturitních předmětů s pedagogickým a psychologickým zaměřením na střední odborné škole. Na akademické půdě začal být činný od roku 2006. Jeho pedagogická, vědecko-výzkumná a rozvojová, lektorská a jiná odborná činnost směřuje k následujícím tematizovaným oblastem jeho profesního zájmu: inkluzivní výchova a vzdělávání napříč všemi stupni školské vzdělávací soustavy; edukace osob s poruchou chování, s problémovým chováním a s projevy rizikového chování;  sociální spravedlnost ve vzdělávání, multikulturní a interkulturní edukace a institucionální edukace romských dětí, žáků a studentů; v neposlední řadě téma týkající se problematiky výzkumu o/ve vysokoškolském vzdělávání. Jako odborník, konzultant, hodnotil a také jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny, předseda pracovní skupiny pro vzdělávání Romů při Úřadu Vlády ČR a člen mnoha jiných subjektů úzce spolupracuje s MŠMT, NÚV, NIDV, ČPdS a s mnoha dalšími institucemi, včetně sektoru NNO.

Poštovní adresa na pracoviště Slezské univerzity v Opavě:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Výzkumné centrum pro sociální začleňování

Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Bezručovo nám. 885/14

746 01 Opava

Česká republika

e-mail: Martin.Kaleja@fvp.slu.cz


Poštovní adresa na pracoviště v Częstochowie:

prof. UJD, dr hab. Martin Kaleja

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Wydzial Nauk Spolecznych, Katedra Badan nad Edukacja

Ul. J. Washingtona 4/8

42-200 Częstochowa

Polska

e-mail: m.kaleja@ujd.edu.pl