Životopis

· 2015: doc. – speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
· 2013: PhDr. – pedagogika, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
· 2010: Ph.D. – speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
· 2009: PhDr. – speciální pedagogika, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
· 2009: Mgr. – speciální pedagogika pro učitele, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
· 2007: Mgr. – sociální pedagogika, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
in English:
· 2015 – doc. (Assoc. Prof.) – habilitation in Special Education, Faculty of Education, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic
· 2013 – PhDr. – academic doctorate in Pedagogy, Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava, Slovak Republic
· 2010 – Ph.D. – research doctorate in Special education, Faculty of Education, Masaryque University in Brno, Czech Republic
· 2009 – PhDr. – academic doctorate in Special education, Faculty of Education, Masaryque University in Brno, Czech Republic
· 2009 – Mgr. (M.Ed.) – Master of Education in Special education for teachers, Faculty of Education, Masaryque University in Brno, Czech Republic
· 2008 – Mgr. (M.Ed.) – Master of Education in Social pedagogy, Faculty of Education, Masaryque University in Brno, Czech Republic
Profesní charakteristika:
 • Profesní pedagogickou a vědecko-výzkumnou zkušenost od roku 2006 získal postupně na Masarykově univerzitě, Ostravské univerzitě, Univerzitě Komenského v Bratislavě a na Slezské univerzitě v Opavě, kde působí ve funkci proděkana FVP SU v Opavě a na pozici docenta na Centru empirických výzkumů téže fakulty. V letech 2001 – 2008 působil na základní škole, střední odborné škole a vyšší odborné škole v Ostravě.
 • Je a byl řešitelem a spoluřešitelem více než dvaceti výzkumných a rozvojových záměrů na všech univerzitách, kde pracoval na svém kvalifikačním růstu a kde se zároveň pedagogicky angažoval. Spolupracoval s několika mezinárodními organizacemi, jako je Open Society Institute, Roma Education Fund a UNICEF a pracovně v různých podobách se podílel/podílí na aktivitách několika nevládních neziskových organizací, případně byl/je součinný s orgány státní veřejné správy.
 • Je autorem 5 monografií, editorem a spoluautorem 17 kolektivních monografií, celkem více než 100 publikačních recenzovaných výstupů. Jeho vědecko-výzkumná a pedagogická orientace se dotýká otázek speciální pedagogiky (především se zaměřením na oblast poruch a problému chování a na kontexty integrace/inkluze osob se znevýhodněním nebo s postižením), pedagogiky, sociální pedagogiky, multikulturní výchovy a sociologie dětství a dítěte.
 • Eviduje přes 100 řádně vedených a úspěšně obhájených závěrečných kvalifikačních prací v rámci bakalářských a navazující magisterských studijních programů Speciální pedagogika (Bc., NMgr.), Sociální pedagogika (NMgr.), Učitelství pro MŠ (Bc.), Učitelství OV – VkZd (NMgr.), Učitelství TV – VkZd. (NMgr.) a magisterského studijního programu Učitelství pro 1. st. základní školy (Mgr.), které vede/vedl na Ostravské univerzitě, Univerzitě Komenského v Bratislavě, Masarykově univerzitě, Univerzitě Palackého v Olomouci a Trnavské univerzitě.
 • Vláda České republiky:
  • Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (2014 – dosud, člen)
  • Pracovní skupina pro vzdělávání při Úřadu vlády České republiky (2015 – dosud, člen)
  • Řídící výbor pro spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování (dosud, člen)

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:

  • Expertní tým pro společné vzdělávání (2016 – dosud, člen)
  • Monitorovací výbor OP VVV  (2016 – dosud, člen)
  • Plánovací komise Hlavní OP VVV (2016 – dosud, člen)
  • Dílčí komise PO3 OP VVV (2016 – dosud, člen)

  Magistrát města Ostravy:

  • Pracovní skupina pro rodinnou koncepci města Ostravy (2016-dosud, člen)

  Česká pedagogická společnost:

  • Hlavní výbor České pedagogické společnosti (2015 – dosud, člen)
  • Ostravská pobočka České pedagogické společnosti při PdF OU (2015 – 2017, člen předsednictva pobočky)
  • Opavská pobočka České pedagogické společnosti při FVP SU (2017 – dosud,  předseda pobočky)

  Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě:

  • Vědecká rada Fakulty veřejných politik v Opavě SU (tajemník)
  • Fakultní komise ISIP projektů (2017 – dosud, předseda)
  • Fakultní grantová komise (2017 – dosud, předseda)
  • Univerzitní grantová komise (2017 – dosud, člen)
  • Centrum empirických výzkumů FVP SU v Opavě (2013 – 2015, odborný asistent, od 2015 – dosud, docent)
  • Redakční rada mezinárodního recenzovaného odborného časopisu Social Pathology and Prevention (2017 – dosud, zástupce vedoucího redaktora)

  Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta:

  • Komise pro státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Speciální pedagogika (2009 – 2016, člen, 2016 – dosud, předseda)
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního programu Speciální pedagogika (2009 – 2016, člen, 2016 – dosud, předseda)
  • Komise pro státní závěrečné zkoušky navazujícího magisterského studijního programu Sociální pedagogika (2009 – dosud člen)
  • Katedra speciální pedagogiky PdF OU (2009 – 2015, odborný asistent, od 2015 – dosud, docent)
  • Speciálněpedagogické oddělení Pyramidy – centra podpory uchazečům a studentům se SVP na Ostravské univerzitě (2010 – dosud, člen)
  • Centrum pedagogického výzkumu PdF OU (2015 – dosud, člen Rady CPV)

  Pedagogium Wysza Szkola Nauk Spolecznych w Warszawie:

  • Rada Naukowa Instytutu Nauk Społecznych, PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie (2016 – dosud, člen)