Publikační činnost a publikace k náhledu

Vyhledat v knihovně pomocí WorldCat

Výsledek obrázku pro google scholar

ORCID logo

 1. Vědecké a odborné monografie v angličtině, vydané v ČR.

  Download            Download

2. Vědecké a odborné monografie ve slovenštině, vydané v SR.

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl.

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl

3. Vědecké a odborné monografie v češtině, vydané v ČR.

Jediný autor:

Download     Download

Download    Download

Download

Editor a spoluautor:

  Download Download 

Download  Download 

Download    Download 

Download   Download 

  Download 

Editor:

  Download 

Spoluautor:

   Download

4. Studijní opory pro VŠ

Základy etopedie

Teorie a praxe etopedie

Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol

Základní východiska edukace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Studenti se SVP na VŠ

Speciálněpedagogické aspekty ve vzdělávání sociálně vyloučených žáků

Edukace sociálně vyloučených romských žáků v základním vzdělávání

Speciální pedagogika – vybraná témata

5. Recenzované sborníky

Multidimenzionální proporcionalita studijní neúspěšnosti a její vybrané kontexty v terciárním vzdělávání. Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodního konferenčního workshopu.

Rodina, škola a přátelé na cestě ke kvalitnímu společnému vzdělávání: Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké a odborné konference

6. Výzkumné identifikátory a vybrané publikace

Výzkum zaměřený na metodologické aspekty zkoumání přístupů pedagogů a jejich angažovanosti v povinném vzdělávání: se zaměřením na sociálně vyloučené (romské) žáky

Reflexe kurikulárního obsahu školního vzdělávání v kontextu institucionálních podmínek v České republice

Trilinearita Snoezelenu ve speciálněpedagogickém výzkumu

Heterogenita v konceptu inkluzivního vzdělávání: pohledem na děti a žáky v povinném vzdělávání

Současný stav: romské děti a romští žáci v povinném vzdělávání aneb východiska pro další nutné kroky

Preparedness of Czech Primary School Teachers for Inclusive Primary Education

The preparedness of pupils in primary school education to use reading as a tool of knowledge

Teachers And Inclusive Primary School Education

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu

Sociologická analýza zaměřená na porovnání dosažených výsledků žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v různých typech škol potřebami v různých typech škol. Závěrečná zpráva klíčové aktivity 1

Kontexty sociální exkluze a její determinace na edukaci slovenských romských dětí a žáků

Žák povinné školní docházky v diagnostickém ústavu: kvalitativní analýza případu

Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic

Social Equality Through Multicultural Education – a Means for Reducing Prejudices and Stereotypes in the Educational Process

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkam souvisejícím se vzděláváním

7. Závěrečná výzkumná zpráva s parametry vědecké monografie

Download